HR-52100 Pula, Scalierova 1 | T. ++385 52 215497

HR | EN | IT | DE

  • Uskrs

  • Wellness

  • Daleka putovanja

  • Avio karte

Pretraga po destinaciji i datumu putovanja u intervalu

* Polje za unos destinacije je opcionalno.

First Minute

SVE

Last Minute

SVE

Aktualno

Opći uvjeti putovanja

1. PRIJAVA ZA PUTOVANJE

Prilikom prijave putnik i ACTIVATRAVEL ISTRA sklapaju ugovor, koji sadrži sve podatke o putovanju ili se poziva na program putovanja gdje su navedeni svi potrebni podaci. Putnik potpisuje ugovor s naznakom da je upoznat s programom i uvjetima putovanja te ih u cjelosti prihvaća. Prilikom prijave putnik je dužan dati sve podatke ili dokumente koje zahtjeva program putovanja.

 

2. SADRŽAJ ARANŽMANA

U cijeni aranžmana (ukoliko u programu putovanja nije drugačije navedeno) su u pravilu sadržane usluge prijevoza, hotelske i ugostiteljske usluge, te troškovi organizacije putovanja. Ukoliko je navedeno u programu putovanja, cijena aranžmana uključuje i zrakoplovnu pristojbu u inozemstvu, troškove stručnog i lokalnog vođenja.
Posebne usluge su usluge koje nisu uključene u cijenu aranžmana (jednokrevetna soba, dodatni obroci, izleti) te ih stoga putnik posebno plaća. Posebne usluge putnik je dužan zatražiti prilikom prijave i doplaćuje ih na cijenu aranžmana. Ukoliko putnik zatreba posebne usluge za vrijeme trajanja putovanja plaća ih kod vodiča ili predstavnika na licu mjesta i to u valuti zemlje u kojoj se nalaze.

 

3. REZERVACIJE i PLAĆANJE

Prilikom prijave putnik uplaćuje 30% cijene aranžmana kao potvrdu rezervacije (ukoliko u programu nije navedeno drugačije). Ostatak se uplaćuje najkasnije 14 dana prije početka putovanja. Kod individualnih rezervacija za putovanje u inozemstvo ACTIVATRAVEL ISTRA naplaćuje troškove rezervacije koji se ne vraćaju ukoliko putnik ne prihvati ponuđeni aranžman. Prilikom polaska putnik je dužan predstavniku odnosno vodiču predočiti dokument o plaćenom aranžmanu (original vouchera, potvrdu o uplati).
Ukoliko u trenutku Vaše rezervacije nema slobodnih mjesta, možete položiti 200 kn za troškove rezervacije temeljem čega ćemo tražiti dodatna mjesta (na upit). Ukoliko Vaša rezervacija bude potvrđena, ta će se uplata uračunati u cijenu aranžmana. Ukoliko rezervaciju nećemo moći potvditi, vraćamo navedeni iznos u cijelosti. Ukoliko našu ponuđenu rezervaciju unatoč našoj potvrdi nećete prihvatiti, iznos od 200 kn ostaje za pokriće troškova rezervacije.

 

4. CIJENE

Cijene putovanja su objavljene na programu putovanja i vrijede od dana objavljivanja programa. Cijene navedene u našim programima bazirane su na osnovi ugovora s našim partnerima i ne moraju odgovarati cijenama objavljenim na licu mjesta u destinaciji u kojoj boravite te eventualna razlika u cijeni ne može biti predmet reklamacije. Organizator putovanja može predvidjeti da putnik određene usluge koje će se koristiti u inozemstvu plaća na licu mjesta. U tom slučaju putnik sve eventualne reklamacije podnosi izravno izvršiocu usluge na licu mjesta u inozemstvu. ACTIVATRAVEL ISTRA može o promjeni cijene putnika obavijestiti pismeno ili usmeno. ACTIVATRAVEL ISTRA može zahtjevati povećanje ugovorene cijene ako je nakon sklapanja ugovora došlo do promjene valutnih tečajeva ili do promjene u tarifama prijevoznika ili hotelijera. Ukoliko dođe do povećanja cijene u iznosu većem od 10, putnik ima pravo odustati od aranžmana i to agenciji saopćiti u roku od 48 sati od primljene obavijesti u usmenom ili pismenom obliku. Ne otkaže li putnik u navedenom roku, smatra se da je suglasan s promjenom cijene.

 

5. KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA

Ponuđeni hoteli, apartmani ili drugi objekti u programima organizatora putovanja opisani su prema službenoj kategorizaciji dotične zemlje u trenutku izdavanja programa. Prehrana, komfor i druge usluge pod nadzorom su mjesnih turističkih uprava, a standardi smještaja i usluga su različiti i nisu usporedivi. ACTIVATRAVEL ISTRA ne preuzima odgovornost za bilo koju usmenu ili pismenu informaciju koja nije u skladu s opisom usluga i objekata u programima važećim za navedeno putovanje koja je dana bilo od strane djelatnika organizatora putovanja ili neke treće osobe.
Raspored smještaja u sobama ili apartmanima određuje recepcija u mjestu boravka.

 

6. PUTNI DOKUMENTI

Putnik koji se prijavljuje za putovanje u inozemstvo mora imati važeće putne dokumente. Putnik je prilikom prijave ili do isteka roka koji je naveden u programu dužan navesti potrebne podatke i donijeti dokumente za vizu zemlje u koju putuje. Organizator putovanja ne jamči ishođenje vize. Ukoliko putnik ne ispuni navedene obaveze, ACTIVATRAVEL ISTRA smatra da je putnik otkazao putovanje.

 

7. DRAGOVOLJNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE OSOBA ZA VRIJEME PUTA I BORAVKA U INOZEMSTVU

Sukladno Zakonu o turističkoj djelatnosti, djelatnici agencije dužni su putniku ponuditi "paket" putnog osiguranja koji se sastoji od zdravstvenog osiguranja putnika tijekom boravka u inozemstvu, osiguranja prtljage te osiguranja od otkaza putovanja.
Potpisivanjem ugovora putnik potvrđuje da mu je bio ponuđen paket putnih osiguranja. Na taj način sve što je navedeno u ovim uvjetima postaje pravna obveza i za putnika i za organizatora. Ukoliko putnik prilikom prijave za putovanje predviđa da bi zbog određenih situacija morao otkazati putovanje, može uplatiti osiguranje od otkaza.
Osiguranje od otkaza putovanja ne može se uplatiti naknadno. Osiguranje od otkaza vrijedi samo u slijedećim slučajevima i to uz obaveznu pismenu potvrdu: vojni poziv, bolest, smrtni slučaj u užoj obitelji.

 

8. OTKAZIVANJE PUTOVANJA OD STRANE PUTNIKA

Putnik ima pravo otkazati putovanje usmeno ili pismeno u poslovnici u kojoj se prijavio za putovanje. U tom slučaju ACTIVATRAVEL ISTRA zadržava uplaćeni iznos u visini koja ovisi o datumu otkazivanja putovanja prema slijedećem (ukoliko u programu nije navedeno drugačije):
do 30 dana prije polaska - 10% cijene aranžmana, a najmanje 100 kn
29-22 dana prije polaska - 25 % cijene aranžmana
21-15 dana prije polaska - 40 % cijene aranžmana
14-8 dana prije polaska - 80 % cijene aranžmana
7-0 dana prije polaska - 100 % cijene aranžmana
nakon polaska - 100 % cijene aranžmana
Ovi otkazni uvjeti se primjenjuju i na promjenu datuma polaska ili hotelskog objekta, te u svim drugim slučajevima. Ukoliko putnik za vrijeme trajanja putovanja na vlastitu želju otkaže putovanje, po povratku nema pravo na isplatu troškova. ACTIVATRAVEL ISTRA zaračunava administrativne troškove ukoliko putnik-nosilac ugovora otkaže putovanje ili nađe novog korisnika iste rezervacije.

 

9. CARINSKI I DEVIZNI PROPISI

Putnik je dužan poštivati carinske i devizne propise, te ukoliko ih ne poštuje i zbog toga ne može nastaviti putovanje, sve troškove i posljedice koje nastanu zbog toga snosi sam.

 

10. OTKAZIVANJE PUTOVANJA OD STRANE ORGANIZATORA ILI PROMJENA PROGRAMA

Organizator na osnovi valjanih zakonskih propisa zadržava pravo otkazivanja putovanja najkasnije 5 dana prije polaska ukoliko je putovanje otkazao organizator putovanja za kojeg je ACTIVATRAVEL ISTRA bio posrednik u prodaji navedenog aranžmana ili ukoliko se za određeno putovanje nije prijavio dovoljan broj putnika naveden na svakom pojedinačnom programu putovanja. Organizator putovanja zadržava pravo potpune ili djelomične izmjene programa ukoliko neposredno prije početka ili u toku putovanja nastupe izvanredne okolnosti koje nije bilo moguće predvidjeti ili ih izbjeći.
Organizator ne preuzima odgovornost za promjene radi nepredviđenih okolnosti i više sile u toku putovanja. U tom slučaju može osigurati usluge s obzirom na datu situaciju. Ukoliko Organizator otkaže putovanje, putnik ima pravo na povrat cjelokupnog iznosa ugovorenog aranžmana..

 

11. REKLAMACIJE

Svaki putnik - nositelj ugovora, ima pravo prigovora zbog neizvršene ugovorene usluge te je dužan uložiti pismenu reklamaciju najkasnije 8 dana nakon završetka putovanja. Ukoliko putnik priloži pismenu reklamaciju nakon isteka ovog roka ACTIVATRAVEL ISTRA je ne uzima na razmatranje. Naglašavamo da je u interesu putnika da svakako uputi svoj prigovor davatelju usluge na licu mjesta ( recepciji, prijevozniku, ugostitelju ili putničkoj agenciji u odredištu ) i to u pismenom obliku te uz potvrdu davatelja usluga da je zaprimio reklamaciju. Svaki putnik - nositelj ugovora prigovor podnosi zasebno: organizator neće primiti u postupak grupne pritužbe.
Bez pismene reklamacije ACTIVATRAVEL ISTRA ne razmatra zahtjeve za sniženjem cijene ili isplate odštete. Ukoliko je zbog krivnje ACTIVATRAVEL ISTRA došlo do neizvođenja programa ili dijela usluga, putnik ima pravo na odštetu u visini stvarne vrijednosti neiskorištenih usluga.
Organizator putovanja je dužan donijeti pismeno rješenje na prigovor u roku od 14 dana po primitku prigovora u prodajnom mjestu. Organizator može odgoditi rok rješenja za još 14 dana zbog prikupljanja informacija i provjere navoda žalbe o čemu je dužan obavijestiti u pismenom obliku putnika podnosioca žalbe. Organizator će rješavati samo one pritužbe za koje se utvrdi da se uzrok nije mogao otkloniti na licu mjesta. Dok organizator ne donese rješenje, putnik se odriče posredovanja bilo koje druge osobe, arbitraže UHPA-e, sudske ustanove ili davanja informacija u medije. U slučaju spora, nadležan je sud u mjestu poslovanja organizatora putovanja.

 

12. ZDRAVSTVENI PROPISI

U nekim programima navedena su posebna pravila za putovanje koja obuhvaćaju obavezno cijepljenje i nabavku odgovarajućih dokumenata. Putnik je dužan obaviti obavezno cijepljenje kao i imati kod sebe potvrde i dokumente o tome. Preporučamo uplatu police za zdravstveno osiguranje.

 

13. PRTLJAGA

Prijevoz prtljage do određene težine koju određuje prevoznik je besplatna. Kod zrakoplovnog prijevoza, višak prtljage doplaćuje sam putnik prema važećim pravilima i cijenama. Djeca do 2. godine nemaju pravo na besplatan prijevoz prtljage. ACTIVATRAVEL ISTRA ne preuzima odgovornost za izgubljenu ili oštećenu prtljagu. Prijave za izgubljenu prtljagu putnik upućuje na prijevoznika ili hotel. Kod zrakoplovnog prijevoza, za prtljagu je odgovorna isključivo zrakoplovna kompanija i to na osnovu propisa koji važe u međunarodnom prometu. U slučaju gubitka prtljage putnik ispunjava obrazac PIR zrakoplovne kompanije koja je izvršila prijevoz, te ga predaje predstavniku zrakoplovne kompanije, a jedan primjerak zadržava za sebe.
Na osnovu ispunjenog obrasca, zrakoplovna kompanija mu isplaćuje odštetu po propisima koji vrijede u međunarodnom putničkom prometu. Preporučamo uplatu police za osiguranje prtljage.

 

14. GUBITAK DOKUMENATA

Ukoliko putnik za vrijeme trajanja putovanja izgubi putne dokumente ili su mu ukradeni, dužan je osigurati nove na vlastiti trošak.

 

15. OBVEZE PUTNIKA

Putnik je dužan brinuti se da on osobno, njegovi dokumenti i stvari ispune uvjete predviđene graničnim, carinskim, zdravstvenim i drugim propisima njegove zemlje kao i zemlje u koju se putuje, pridržavati se kućnog reda u ugostiteljskim i hotelskim objektima te surađivati s predstavnikom organizatora putovanja i davateljima usluga u dobroj namjeri. U slučaju nepoštivanja ovih obveza putnik odgovara sam za načinjenu štetu, a ACTIVATRAVEL ISTRA otklanja svaku odgovornost za štetu. U takvom slučaju iznos štete putnik podmiruje kod vlasnika objekta (hotela, apartmana i sl.) na recepciji.

 

16. JAMČEVNO OSIGURANJE

Jamčevno osiguranje turističkih paket aranžmana zaključeno je preko glavnog organizatora putovanja.

Newsletter

Brzi upitT. ++385 52 215497 | F. ++385 52 211889 | E. info@activa-istra.com | HR-52100 Pula, Scalierova 1
Copyright © 2001 - 2013, Activatravel Istra d.o.o.