HR-52100 Pula, Scalierova 1 | T. ++385 52 215497

HR | EN

  • Krstarenja

  • Daleka putovanja

Pretraga po destinaciji i datumu putovanja u intervalu

* Polje za unos destinacije je opcionalno.

First Minute

SVE

Last Minute

SVE

Aktualno

Opći uvjeti putovanja

1. Opće odredbe

Ovdje objavljeni Opći uvjeti i upute sastavni su dio ugovora između ACTIVATRAVEL ISTRA-e, odnosno ovlaštene agencije i putnika. Prilikom sklapanja ugovora putnik je dužan dati osobne podatke i pravodobno dostaviti svu dokumentaciju potrebnu za organiziranje putovanja. Putnik jamči da je dao ispravne i važeće podatke potrebne za nesmetanu realizaciju putovanja te prihvaća sve zakonske obveze koje proizlaze iz ovog ugovora i pozitivnih zakonskih propisa.

2. Rezervacije i plaćanje

Prilikom prijave, za potvrdu rezervacije, putnik uplaćuje 30% cijene aranžmana (ukoliko u programu nije navedeno drugačije). Ostatak do ukupne cijene aranžmana uplaćuje se najkasnije 30 dana prije početka putovanja ili se osigurava dokumentacija za nespornu naplatu ukupne cijene aranžmana. Ukoliko putnik ne ispuni svoju obavezu do najkasnije 30 dana prije polaska na put, smatrat će se da je odustao od rezervacije bez mogućnosti povrata uplaćene akontacije.

Za potvrdu rezervacija po "Fortuna sistemu" ili po "Last minute" ponudama putnik je dužan odmah uplatiti iznos aranžmana u cijelosti ili osigurati nespornu naplatu cijelog iznosa aranžmana.

Ukoliko u trenutku Vaše rezervacije nema slobodnih mjesta, možete položiti 200 kn za troškove rezervacije temeljem čega ćemo tražiti dodatna mjesta (na upit). Ukoliko Vaša rezervacija bude potvrđena uplata će se uračunati u cijenu aranžmana, a ukoliko rezervaciju nećemo moći potvrditi vraćamo navedeni iznos u cijelosti. Ukoliko našu ponuđenu rezervaciju unatoč našoj potvrdi nećete prihvatiti, iznos od 200 kn ostaje za pokriće troškova rezervacije.

Prilikom uplate aranžmana putovanja putnik dobiva Ugovor o putovanju u kojemu je navedena napomena “Upoznat(a) sam s programom i uvjetima putovanja, te ih u cijelosti prihvaćam”. Ugovor se smatra obvezujućim nakon što su ga potpisale ugovorne stranke ili na drugi način jasno potvrdile svoju suglasnost (Internet, fax, elektronska pošta, stavljanje na raspolaganje broja kreditne kartice, uplata na žiro račun), a proizvodi pravne učinke kad agencija do ugovorenog roka primi odgovarajuću uplatu. Putnik također dobiva potvrdu o uplati, odnosno račun i program putovanja koji su sastavni dio ovog ugovora. Svaka promjena potvrđene rezervacije naplaćuje se 100,00 kuna.

3. Cijene

Cijene putovanja objavljene su u programu putovanja i vrijede od dana objavljivanja programa. Cijene paket - aranžmana ne uključuju naknadu za troškove rezervacije koje se naplaćuju dodatno u iznosu od 75 kn (po ugovoru) prilikom rezervacije. Cijene navedene u programima organizatora putovanja bazirane su na osnovi ugovora s partnerima i ne moraju odgovarati cijenama objavljenim na licu mjesta u destinaciji u kojoj putnik boravi te eventualna razlika u cijeni ne može biti predmet prigovora.
Organizator putovanja može predvidjeti da putnik određene usluge koje će se koristiti u inozemstvu plaća na licu mjesta u valuti zemlje u kojoj se nalazi. Za usluge koje se plaćaju na licu mjesta putnik eventualni prigovor podnosi izravno izvršitelju usluge.

Organizator putovanja može, najkasnije 21 dana prije početka putovanja, zahtijevati povećanje ugovorene cijene ako je nakon sklapanja ugovora došlo do promjene valutnih tečajeva ili do povećanja cijene usluga koje čine paket aranžman, osobito povećanja troškova prijevoza, uključujući i troškove goriva ili do povećanje pristojbi  (u zračnim i ostalim lukama i sl.), povećanja cijene smještaja, a koje utječu na cijenu putovanja. U tom slučaju cijena aranžmana povećati će se recipročno povećanju cijene kalkulativnih elemenata na temelju kojih je formirana cijena. Putnik se obvezuje prihvatiti povećanje ugovorene cijene do 10%. Ukoliko dođe do povećanja ugovorene cijene u iznosu većem od 10%, putnik ima pravo odustati od aranžmana, s tim da je to dužan pismenim putem javiti u roku od 2 radna dana od primljene obavijesti. U slučaju odustanka od aranžmana, putnik nema pravo na naknadu štete. Ako putnik svoj odustanak ne dostavi ACTIVATRAVEL ISTRA-i u pismenom obliku i u navedenom roku, smatra se da je suglasan s promjenom cijene.

4. Kategorizacija i opis usluga

Ponuđeni hoteli, apartmani ili drugi objekti u programima organizatora putovanja opisani su prema službenoj kategorizaciji dotične zemlje u trenutku izdavanja programa. Ukazujemo da se lokalna kategorizacija u pojedinim zemljama bitno razlikuje. Smještaj, prehrana, udobnost i druge usluge pod nadzorom su mjesnih i državnih turističkih uprava, a standardi smještaja i usluga su različiti i nisu usporedivi. Organizator putovanja ne preuzima odgovornost za bilo koju usmenu ili pismenu informaciju koja nije u skladu s opisom usluga i objekata u programima važećim za navedeno putovanje, a koja je dana bilo od strane djelatnika ili neke treće osobe.

Raspored smještaja u sobama ili apartmanima određuje recepcija u mjestu boravka. Ukoliko putnik nije izričito ugovorio sobu/apartman posebnih odlika, prihvatit će bilo koju službeno registriranu sobu/apartman za izdavanje u pojedinom objektu ili destinaciji opisanom u programu putovanja. Smještaj nije moguć prije 16 sati na dan početka korištenja usluge, a isti se mora napustiti do 10 sati na dan završetka korištenja usluge, ukoliko u programu putovanja nije drugačije navedeno.

5. Putni dokumenti, poštivanje propisa
Putnik koji se prijavljuje za putovanje u inozemstvo mora imati važeće putne dokumente. Putnik je prilikom prijave ili do isteka roka koji je naveden u programu dužan dostaviti sve potrebne podatke i dokumente za ishođenje vize za zemlju u koju se putuje. ACTIVATRAVEL ISTRA ne jamči ishođenje vize. Ukoliko putnik ne ispuni navedene obaveze ili mu zahtjev za ishođenjem vize bude odbijen, smatrat će se da je putnik odustao od putovanja.

Putnik je dužan poštivati carinske, devizne i  druge propise. Ukoliko putnik zbog nepoštivanja propisa ne može nastaviti putovanje, sam snosi sve troškove i posljedice koje zbog toga nastanu. Ukoliko putnik za vrijeme trajanja putovanja izgubi putne dokumente ili mu budu ukradeni, dužan je na vlastiti trošak osigurati nove. Putnik je dužan brinuti se da on osobno, njegovi dokumenti i prtljaga ispune uvjete predviđene viznim, graničnim, carinskim, zdravstvenim i drugim propisima, kako RH, tako i zemlje u koju se putuje, pridržavati se kućnog reda u ugostiteljskim i hotelskim objektima te surađivati s predstavnikom organizatora putovanja i davateljima usluga u dobroj namjeri. U slučaju nepoštivanja navedenih obveza, putnik odgovara za načinjenu štetu, a ACTIVATRAVEL ISTRA otklanja svaku odgovornost za takvu štetu. U tom slučaju iznos štete putnik podmiruje kod vlasnika objekta (hotela, apartmana i sl.) na recepciji.

Prilikom potpisivanja ugovora djelatnik agencije će putnika upoznati s izvorima informacija o zemlji u koju putnik putuje uključujući i mišljenje Ministarstva vanjskih poslova RH. Preporučujemo svakom putniku da se i osobno informira na web-stranici www.mvep.hr i pogleda popis država visokog ili umjerenog rizika prema mišljenju MVEP RH.

Svim putnicima koji nisu državljani Hrvatske i nemaju hrvatske putne dokumente preporučamo da se prije uplate aranžmana osobno informiraju o zemlji u koju putuju i uvjetima koje je potrebno ispuniti za putovanje u tu zemlju imajući u vidu različitost propisa koji vrijede za državljane pojedinih zemalja. ACTIVATRAVEL ISTRA može uputiti putnika na izvor informacija ali niti na koji način ne preuzima odgovornost za posljedice koje bi uslijed nepoštivanja tih propisa mogle proisteći za samog putnika.

Nevaljane putne isprave, odnosno neodobravanje vize koje ima za posljedicu odustajanje od putovanja, ni u kojem pogledu ne obavezuje organizatora putovanja te se primjenjuju uvjeti otkaza putovanja. Organizator putovanja otklanja svaku odgovornost za štetu koja bi proistekla iz nepoštivanja propisa pojedinih zemalja ili koje bi prouzročile nevaljale putne isprave.

6. Putno osiguranje

Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu, djelatnici agencije dužni su putniku ponuditi “paket” putnog osiguranja koji se sastoji od: dragovoljnog zdravstvenog osiguranja za vrijeme boravka u inozemstvu, osiguranje od posljedica nesretnog slučaja, osiguranje prtljage te osiguranje od otkaza putovanja. Potpisom ugovora putnik potvrđuje da mu je ponuđen paket putnih osiguranja. U slučaju da putnik zahtijeva navedena osiguranja, ona se mogu izravno ugovoriti kod jednog od osiguravatelja ili kod ACTIVATRAVEL ISTRA-e, pri čemu ACTIVATRAVEL ISTRA sudjeluje samo kao posrednik. Potpisivanjem ovog ugovora smatra se da su putnicima ponuđena i preporučena osiguranja navedena u prethodnom stavku.

7. Osiguranje od rizika otkaza putovanja
Ukoliko putnik prilikom prijave za putovanje predviđa da bi zbog određenih situacija morao otkazati putovanje, preporučujemo uplatu police osiguranja od otkaza. Osiguranje od otkaza ne može se uplatiti naknadno, već samo pri prijavi za putovanje.

Osiguranje od otkaza vrijedi samo u sljedećim slučajevima, i to uz obaveznu pismenu potvrdu: vojni poziv, bolest, smrtni slučaj u užoj obitelji. Ukoliko putnik nema ugovoreno osiguranje od otkaza, a mora otkazati putovanje i ima potvrdu o vojnom pozivu, bolesti ili smrtnom slučaju, ACTIVATRAVEL ISTRA zadržava pravo isplate prema pravilima navedenim u članku 8. ovog Ugovora. Kod otkazivanja aranžmana ne isplaćuje se trošak nabavke viza i u slučaju da putnik ima uplaćeno osiguranje od otkaza. Uplatom police osiguranja od otkaza putnik sva svoja potraživanja prenosi na osiguravajuće društvo čiju policu osiguranja od otkaza posjeduje, a ACTIVATRAVEL ISTRA se obvezuje putniku osigurati svu dokumentaciju potrebnu za ostvarivanje potraživanja putnika prema osiguravajućem društvu, a koja se odnosi na aranžman. Svi uvjeti otkaza navedeni su u polici osiguranja te svakom putniku preporučujemo da ih osobno pročita.

8. Otkazivanje putovanja od strane putnika
Ukoliko putnik otkaže uplaćeni aranžman, ACTIVATRAVEL ISTRA na ime naknade štete od ukupne cijene aranžmana zadržava (ukoliko u programu nije navedeno drugačije):
do 30 dana prije polaska - 20% cijene aranžmana, a najmanje 100 kn
29-22 dana prije polaska - 40 % cijene aranžmana
21-15 dana prije polaska - 60 % cijene aranžmana
14-8 dana prije polaska - 80 % cijene aranžmana
7-0 dana prije polaska i nakon polaska - 100 % cijene aranžmana

Navedeni troškovi primjenjuju se i na promjene datuma polaska ili smještajnog objekta kao i na sve druge bitne promjene. ACTIVATRAVEL ISTRA zaračunava stvarne troškove zamjene ako putnik - nositelj ugovora otkaže putovanje, a nađe drugog korisnika iste rezervacije koji zadovoljava sve uvjete za korištenje navedenog aranžmana.
Ukoliko 21 dan prije polaska na put putnik nije uplatio ostatak iznosa ili osigurao neospornu naplatu aranžmana, ACTIVATRAVEL ISTRA smatra da je putnik odustao od rezervacije, bez mogućnosti povrata uplaćene akontacije za putovanje.

9. Otkazivanje putovanja od strane organizatora ili promjena programa

ACTIVATRAVEL ISTRA na osnovi valjanih zakonskih propisa zadržava pravo otkaza putovanja najkasnije 5 dana prije početka putovanja, ukoliko je putovanje otkazao organizator putovanja za kojeg je ACTIVATRAVEL ISTRA bila posrednik u prodaji navedenog aranžmana ili ukoliko se za određeno putovanje nije prijavio najmanji broj putnika naveden na svakom pojedinačnom programu putovanja. Organizator putovanja zadržava pravo potpune ili djelomične izmjene programa ukoliko neposredno prije početka ili u toku putovanja nastupe izvanredne okolnosti koje nije bilo moguće predvidjeti ili ih izbjeći. Organizator ne preuzima odgovornost za promjene radi nepredviđenih okolnosti i više sile u toku putovanja. U tom slučaju može osigurati usluge s obzirom na datu situaciju.

U slučaju gdje je ACTIVATRAVEL ISTRA posrednik odnosno nije glavni organizator putovanja, primjenjuju se Opći uvjeti odgovornog organizatora koji odgovara za provedbu svojih turističkih aranžmana. Potpisivanjem ugovora putnik u cijelosti prihvaća program i uvjete putovanja.

10. Rješavanje prigovora
Putnik ima pravo prigovora zbog neispunjene ugovorene usluge. Putnik je dužan uložiti pismeni prigovor ACTIVATRAVEL ISTRA-i, i to u roku od 8 dana od dana završetka putovanja. Prigovori uloženi nakon proteka roka od 8 dana neće se uzeti u razmatranje. Naglašavamo da je u interesu putnika da nastupa u dobroj namjeri i iskaže volju za rješavanjem prigovora u tijeku putovanja te svoj pismeni prigovor uputi davatelju usluge na licu mjesta (recepciji, prijevozniku, ugostitelju ili putničkoj agenciji u odredištu) te od davatelja usluga zatraži pismenu potvrdu da je zaprimio prigovor. Svaki putnik - nositelj ugovora prigovor podnosi zasebno, grupne prigovori neće se uzeti u razmatranje.

ACTIVATRAVEL ISTRA dužna je donijeti pismeno rješenje na prigovor u roku od 15 dana po primitku prigovora i to na način na koji je prigovor zaprimljen (e-mailom, poštom ili osobnom dostavom na koju će biti odgovoreno pismenom pošiljkom s povratnicom). Rješavat će se samo oni prigovori za koje putnik dostavi dokaz da je uputio pismeni prigovor davatelju usluge na licu mjesta i da se uzrok nije mogao otkloniti na licu mjesta. Ukoliko je zbog krivnje ACTIVATRAVEL ISTRA došlo do neispunjavanja programa ili dijela usluga, putnik ima pravo na naknadu u visini stvarne vrijednosti neiskorištenih usluga i ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos aranžmana.  U slučaju sklapanja ugovora o organiziranju putovanja kao “last minute” (putovanje u posljednji trenutak) ili ugovora kod kojeg ime smještajnog objekta putnik saznaje tek po dolasku u destinaciju (akcije kao: fortuna, rulet, no name, as, jocker, i sl.), putnik prihvaća sve rizike takvog putovanja. Takva putovanja u sebi sadrže neizvjesne činjenice na koje organizator ne može utjecati, a putnik je prvenstveno zbog povoljnije cijene prihvatio takvo putovanje, te zbog toga putnik nema pravo prigovora prema organizatoru putovanja.
U slučaju spora koji se odnosi na ugovor o online prodaji i online uslugama, potrošač može podnijeti pritužbu, odnosno pokrenuti postupak za online rješavanje sporova putem platforme za online rješavanje sporova dostupne na sljedećem linku: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
Dok ACTIVATRAVEL ISTRA ne odluči o prigovoru putnika, putnik se odriče posredovanja bilo koje druge osobe, sudske ustanove ili davanja informacija u medije.

11. Zdravstveni propisi
Putnik je dužan obavijestiti organizatora o svim činjenicama u pogledu svog zdravlja, navika i sl., a koje bi mogle ugroziti odvijanje putovanja (ako iz zdravstvenih i drugih razloga traži određenu vrstu hrane, boluje od kronične bolesti, alergija i sl.). U nekim programima navedena su posebna pravila za putovanje koja obuhvaćaju obavezno cijepljenje i nabavku odgovarajućih dokumenata. Putnik je dužan obaviti obavezno cijepljenje kao i posjedovati potvrde i dokumente o tome. Preporučujemo uplatu police za zdravstveno osiguranje.

12. Prtljaga
Prijevoz prtljage do određene težine, koju određuje prijevoznik, je besplatan. Kod zrakoplovnog prijevoza, višak prtljage doplaćuje sam putnik prema važećim pravilima i cijenama prijevoznika. Djeca do 2. godine nemaju pravo na besplatan prijevoz prtljage. ACTIVATRAVEL ISTRA ne preuzima odgovornost za izgubljenu ili oštećenu prtljagu. Prijave za izgubljenu prtljagu putnik upućuje prijevozniku ili hotelu. Kod zrakoplovnog prijevoza, za prtljagu je odgovorna isključivo zrakoplovna kompanija, i to na osnovi propisa koji vrijede u zračnom prometu. U slučaju gubitka prtljage putnik ispunjava obrazac PIR zrakoplovne kompanije koja je izvršila prijevoz te ga predaje predstavniku zrakoplovne kompanije, a jedan primjerak zadržava za sebe. Na osnovi ispunjenog obrasca, zrakoplovna kompanija mu isplaćuje odštetu po propisima koji vrijede u domaćem i međunarodnom putničkom zračnom prometu.

U slučaju gubitka prtljage u hotelu, putnik zahtjev upućuje hotelu u kojem je prtljaga izgubljena.

Kod organiziranog autobusnog prijevoza dopušten je prijevoz prtljage neograničeno uz pravo prijevoznika da prekomjernu prtljagu ne dopusti. Organizator ne odgovara za uništenu ili izgubljenu prtljagu, kao ni za krađu prtljage ili dragocjenosti u hotelu ili apartmanu. Preporučujemo uplatu police za osiguranje prtljage.

13. Jamčevno i osiguranje od odgovornosti
Jamčevno osiguranje turističkih paket aranžmana zaključeno je preko glavnog organizatora putovanja.

Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu, ACTIVATRAVEL ISTRA ima kod osiguravajućeg društva Generali osiguranje d.d., sklopljen Ugovor o  osiguranju od odgovornosti za štetu koju prouzroči putniku  neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza, broj P13-1020201916. Djelatnici agencije upoznati će putnika sa sadržajem važećeg Ugovora o osiguranju od odgovornosti za štetu koju ACTIVATRAVEL ISTRA prouzroči putniku neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza koje se odnose na paket aranžman, a putnik potpisom Ugovora o putovanju potvrđuje da je upoznat sa sadržajem navedenog Ugovora o osiguranju.

14. Zaštita osobnih podataka
Putnik osobne podatke daje dobrovoljno. Osobni podaci putnika potrebni su u procesu realizacije ugovorenih aranžmana i koristit će se za daljnju komunikaciju. ACTIVATRAVEL ISTRA se obvezuje da osobne podatke putnika neće iznijeti iz zemlje osim u svrhu realizacije ugovorenih aranžmana. Iznimka od davanja osobnih podataka trećim osobama odnosi se na ugovaranje polica putnog osiguranja, odnosno ukoliko putnik zaključi policu osiguranja, tada će se njegovi osobni podaci proslijediti osiguravajućem društvu. Osobni podaci putnika čuvat će se u bazi podataka, sukladno Odluci Uprave društva o načinu prikupljanja, obrade i čuvanja osobnih podataka. Putnik je suglasan da se njegovi osobni podaci mogu koristiti u svrhu realizacije ugovornih aranžmana i marketinških akcija ACTIVATRAVEL ISTRA-e.

15. Završne odredbe
Stranke se obvezuju da će moguće sporne slučajeve riješiti sporazumno. Ukoliko to nije moguće, u slučaju spora nadležan je sud u u sjedištu organizatora putovanja, a primjenjuje se hrvatsko pravo.

Activatravel Istra d.o.o, HR-52100 Pula, Scalierova 1

HR-AB-52-0040004272, OIB 88595247414

22.10.2018.

Newsletter

Brzi upit    T. ++385 52 215497 | F. ++385 52 211889 | E. info@activa-istra.com | HR-52100 Pula, Scalierova 1
    Copyright © 2001 - 2013, Activatravel Istra d.o.o.