HR-52100 Pula, Scalierova 1 | T. ++385 52 215497

HR | EN

  • Krstarenja

  • Daleka putovanja

Pretraga po destinaciji i datumu putovanja u intervalu

* Polje za unos destinacije je opcionalno.

First Minute

SVE

Last Minute

SVE

Aktualno

Zaštita osobnih podataka

UVODNE ODREDBE

Activatravel Istra d.o.o. pridaje posebnu pažnju zaštiti osobnih podataka svojh klijenata, u skladu s najboljom poslovnom praksom i važećim hrvatskim i europskim propisima, uključujući i Opću uredbu o zaštiti podataka (Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016.) Cilj ove politike je pružiti svim zainteresiranim stranama sve potrebne informacije o načinu obrade i zaštite osobnih podataka i pravima koje klijenti u vezi obrade osobnih podataka imaju.

PODRUČJE PRIMJENE

Politika se primjenjuje na sve osobne podatke klijenata koje Activatravel Istra d.o.o. prikuplja i obrađuje i podataka koje prikupljaju i obrađuju partneri u ime i za potrebe Activatravel Istre. Klijentom se smatra osoba koja je od Activatravel Istre zatražila uslugu ili ponudu za uslugu. Osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi (Članak 4. Opće uredbe o zaštiti podataka). Obrada podataka znači svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka (Članak 4. Opće uredbe o zaštiti podataka).

NAČELA OBRADE OSOBNIH PODATAKA

Zakonita, poštena i transparentna obrada

Podatke obrađujemo u skladu s važećim zakonima koji se odnose na obradu osobnih podataka i u skladu s najboljom poslovnom praksom zaštite podataka.

Obrada u skladu sa svrhom prikupljanja podataka

Prikupljene podatke obrađujemo samo u skladu sa svrhom za koje su ti podaci prikupljeni.

Ograničenje količine podataka

Prikupljamo i obrađujemo samo one podatke koji su nužni za postizanje svrhe obrade.

Točnost podataka

Posebnu pažnju pridajemo točnosti prikupljenih podataka. Korisnik u svakom trenutku ima pravo uvida u podatke i ispravka svojih podataka.

Ograničavanje vremena obrade i čuvanja podataka

Podatke obrađujemo i čuvamo samo onoliko dugo koliko je potrebno za ispunjenje svrhe za koju su podaci prikupljeni ili koliko nalažu primjenjivi propisi. Primjerice, osobne podatke prikupljene u svrhu pružanja usluge putovanja u paket aranžmanu čuvamo tri godine, a osobne podatke prikupljene u svrhu pružanja usluge izleta, turističkog transfera ili rezervacije hotelskog smještaja čuvamo šest mjeseci od završetka pružanja usluge. Također, rokovi pohrane podataka ovise o interesu naših klijenata da se kontaktiranje izvrši putem kontakt podataka koji su ujedno i osobni podaci klijenta. Ako podatke obrađujemo na temelju privole klijenta, podatke čuvamo sve dok klijent ne povuče privolu. Podaci iz sustava videonadzora redovito se brišu, a čuvaju se najviše tri mjeseca osim u slučajevima kada su nužni za vođenje postupaka pred nadležnim tijelima.

Sigurnost osobnih podataka

Pridajemo najveću moguću pažnju sigurnosti osobnih podataka. Kontinuirano nadziremo i poboljšavamo interne procese i koristimo tehničke mjere kako bismo osigurali osobne podatke u najvećoj mogućoj mjeri.

PRAVA KLIJENATA

U skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka, klijent ima sljedeća prava:

Pravo na pristup podacima

Klijent ima pravo dobiti potvrdu obrađujemo li njegove osobne podatke, te ako obrađujemo, ima pravo dobiti sljedeće informacije: informaciju o svrsi obrade, o kategoriji osobnih podataka koje obrađujemo, o primateljima ili kategorijama primatelja podataka koje obrađujemo, o predviđenom razdoblju u kojem će podaci biti pohranjeni ili kriterijima za utvrđivanje tog razdoblja, o pravu da zatraži ispravak, brisanje i ograničenje obrade podataka, o pravu na podnošenje tužbe nadzornom tijelu, informacije o izvoru podataka ako nisu prikupljeni od klijenta, informacije o sustavu za automatizirano odlučivanje, poput izrade profila, o zaštitnim mjerama ako se podaci prenose u treću zemlju.

Pravo na ispravak i brisanje

Klijent ima pravo ishoditi ispravak netočnih podataka. Klijent ima pravo ishoditi brisanje podataka, osim ako su podaci nužni za svrhu za koju su prikupljeni ili ih je potrebno čuvati prema važećim zakonskim propisima. Activatravel Istra ima obvezu obavijestiti klijenta o promjeni ili brisanju podataka napravljenih na zahtjev klijenta.

Pravo na ograničenje obrade

Klijent ima pravo ishoditi ograničenje obrade podataka, pod uvjetima definiranima u Općoj uredbi o zaštiti podataka.Activatravel Istra ima obvezu obavijestiti klijenta o ograničenju obrade napravljenom na zahtjev klijenta.

Pravo na prenosivost podataka

Klijent ima pravo zaprimiti podatke koje nam je dostavio u strukturiranom, uobičajenom i strojno čitljivom formatu, te ih prenijeti drugom voditelju obrade bez ograničenja.

Pravo na prigovor

Klijent ima u svakom trenutku pravo na prigovor na obradu osobnih podataka. Klijent ima u svakom trenutku pravo na prigovor na izravni marketing, u kom slučaju podatke više nećemo koristiti u tu svrhu.

Automatizirano donošenje odluka uključujući izradu profila

Klijent ima pravo da se na njega ne odnose odluke temeljene na automatiziranoj obradi, uključujući izradu profila.

NAČIN PRIKUPLJANJA OSOBNIH PODATAKA

Podatke o svojim klijentima prikupljamo na sljedeće načine:

Prikupljanje podataka osobno, telefonom ili mailom

Prilikom izrade rezervacije ili ponude, tražimo od korisnika osobne podatke potrebne za rezervaciju ili ponudu. Korisnik svoje podatke može ostaviti osobno, ili u ime korisnika to može napraviti druga osoba, ili nam korisnik podatke može javiti telefonom ili mailom.

Prikupljanje podataka putem weba

Na našim web stranicama prilikom izrade rezervacije ili upita za ponudom, prikupljamo podatke potrebne za izradu rezervacije ili ponude. Klijent nam podatke dostavlja putem obrasca na web stranicama.

Privola klijenta

Privola klijenta znači svako dobrovoljno, posebno, informirano i nedvosmisleno izražavanje želja ispitanika kojim on izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu osobnih podataka koji se na njega odnose (Članak 4. Opće uredbe o zaštiti podataka). Bez privole klijenta nikad nećemo upotrebljavati osobne podatke klijenta ni u kakve svrhe za koje je prema važećim propisima nužna privola.

VRSTE OSOBNIH PODATAKA KOJE PRIKUPLJAMO

Prikupljamo samo one podatke koji su nužni za izvršenje svrhe prikupljanja podataka i u skladu s važećim zakonskim propisima. Podaci koje prikupljamo su: ime i prezime, datum rođenja djece radi ostvarivanja popusta, broj telefona i e-mail adresu radi kontakta, lokacija,

spol, državljanstvo, broj putovnice ili drugog odgovarajućeg osobnog dokumenta tamo gdje je to potrebno radi izvršenja zakonskih obveza (npr. kod prelaska granice), broj kreditne kartice ili podatke o drugom sredstvu plaćanja. Zbog prirode putničkih usluga može se dogoditi potreba za obradom posebno zaštićenih kategorija osobnih podataka koji otkrivaju, primjerice, vjerska ili filozofska uvjerenja, članstvo u sindikatu i podataka koji se odnose na zdravlje klijenta i to isključivo u svrhu izvršenja ugovora između Activatravel Istre i klijenta, odnosno obavljanja radnji koje prethode sklapanju ugovora. Smatrat će se da je klijent koji je Activatravel Istri dao podatak iz posebne kategorije osobnih podataka time izričito iskazao svoju privolu na obradu takvih podataka.

SVRHA PRIKUPLJANJA OSOBNIH PODATAKA

Osobne podatke prikupljamo u sljedeće svrhe:

Radi izvršenja ugovora ili pripreme za izvršenje ugovora

Osobne podatke prikupljamo kako bismo mogli izvršiti uslugu prema klijentu ili kako bismo mogli napraviti ponudu za uslugu klijentu.

Radi obavještavanja korisnika o uslugama i proizvodima

Activatravel Istra može upotrebljavati sve kontaktne podatke klijenta za slanje promidžbenih obavijesti o svojim uslugama i proizvodima putem svih kanala za promidžbu, osim ako klijent ne odredi drugačije. Kako bi klijent mogao dobivati obavijesti koje odgovaraju njegovim željama i navikama, nužno je da Activatravel Istra upotrebljava određene podatke klijenta za izradu personaliziranih promidžbenih obavijesti i ponuda za klijenta. Klijent se u svakom trenutku može izjasniti da ne želi više primati promidžbene obavijesti. U tom se slučaju podaci korisnika više neće obrađivati u svrhe izravne promidžbe. Promidžbene obavijesti o uslugama i proizvodima trećih osoba (partnera) Activatravel Istra će slati klijentu jedino uz privolu. Pravna osnova za obradu podataka u ove svrhe jest legitiman interes Activatravel Istre, osim kad su od tog interesa jači interes ili temeljna prava i slobode koje zahtijevaju zaštitu podataka klijenta.

Za interne potrebe

Podatke klijenta čuvamo kako bismo zaštitili legitimne interese klijenta ili naše legitimne interese, a u skladu s važećim zakonskim propisima. To na primjer može uključivati čuvanje podataka klijenta kako bismo na najbolji način mogli odgovoriti na eventualne prigovore klijenata, upotrebu podataka klijenata radi sprječavanja, otkrivanja i procesuiranja zloupotreba na štetu klijenata ili Activatravel Istre, osiguravanja sigurnosti zaposlenika, klijenata, proizvoda i usluga Activatravel Istre, kreiranja usluga i ponuda koje odgovaraju potrebama i željama klijenata, osiguravanja vrhunskog korisničkog iskustva, personalizirane korisničke podrške, istraživanja i analize tržišta, optimizacije prodajnih kanala itd. Telefonski razgovori korisnika i djelatnika Activatravel Istre mogu biti snimani i dalje se upotrebljavati u svrhe unaprjeđenja kvalitete rada djelatnika Activatravel Istre, rješavanja mogućih prigovora klijenata kao i u sigurnosne svrhe, o čemu će klijent biti obaviješten prije početka razgovora. Pravna osnova za obradu podataka u ove svrhe jest legitiman interes Activatravel Istre, osim kad su od tog interesa jači interes ili temeljna prava i slobode koje zahtijevaju zaštitu podataka klijenta i/ili pravna osnova zaštite ključnih interesa klijenta ili druge fizičke osobe. Iznimka su slučajevi kada je pravna osnova privola.

U svrhu ispunjenja zakonskih obveza

Na temelju pisanog zahtjeva utemeljenog na važećim propisima, Activatravel Istra je nadležnim državnim tijelima (npr. sudovima, policiji, turističkoj inspekciji itd.) obvezna dostaviti ili omogućiti pristup određenim osobnim podacima klijenata.

Pravna osnova za obradu podataka u ove svrhe jest ispunjavanje zakonskih obveza Activatravel Istre.

PROSLJEĐIVANJE PODATAKA TREĆIM STRANAMA

Podatke klijenata prosljeđujemo trećim stranama u sljedećim slučajevima:

U svrhu izvršenja ugovora ili priprema za izvršenje ugovora s klijentom

Podatke prosljeđujemo trećoj strani kad je to potrebno da bismo klijentu pružili ugovorenu uslugu ili tražene informacije. To na primjer uključuje slanje podataka klijenta hotelu ili prijevozniku, kada je to potrebno da bi se izvršila usluga ili napravila ponuda za uslugu ili nadležnim službama u svrhu prelaska granice ili ukrcaja na prijevozno sredstvo.

Kada je korisnik dao privolu

Podatke prosljeđujemo trećoj strani ako je to potrebno za svrhu za koju je korisnik dao izričitu privolu.

Kada za obavljanje pojedinih poslova angažiramo podizvođače

Ako za obavljanje pojedinih poslova angažiramo podizvođače kao izvršitelje obrade, u tom slučaju prosljeđujemo osobne podatke podizvođaču. Pritom koristimo podizvođače isključivo s prostora EU i ti podizvođači rade isključivo po nalogu Activatravel Istre i po ugovoru sklopljenom s Activatravel Istrom, što osigurava mjere zaštite podatka kao da podatke obrađuje Activatravel Istra.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

U svrhu zaštite osobnih podataka svojih klijenata koristimo najbolje poslovne prakse u području turizma i informacijsko-komunikacijskih tehnologija. Kontinuirano prilagođavamo naše interne procese kako bismo postigli optimalnu razinu zaštite osobnih podataka. Pritom koristimo različite organizacijske mjere i tehnička sredstva zaštite podataka korisnika od neovlaštenog uvida, promjene, gubitka, krađe ili druge zloupotrebe podataka.

KONTAKT

Klijent može ostvariti svoja prava iz Opće uredbe o zaštiti podataka podnošenjem zahtjeva na adresu elektroničke pošte gdpr@activa-istra.com. Ako klijent sumnja na povredu svojih osobnih podataka, može poslati prijavu na adresu elektroničke pošte gdpr@activa-istra.com. Klijent također može prijavu podnijeti Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

IZMJENE, DOPUNE I PRIJELAZNE ODREDBE

Politika stupa na snagu i počinje se primjenjivati na dan objave te je dostupna na internetskim stranicama i na prodajnim mjestima Activatravel Istre. O mogućim izmjenama i dopunama Politike klijenti će biti pravovremeno obaviješteni, uključujući i putem objave na internetskim stranicama. Pravo na prenosivost osobnih podataka, brisanje podataka i ograničenje obrade osobnih podataka klijent ima najkasnije od početka primjene Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka, tj. od 25. svibnja 2018. godine.

Newsletter

Brzi upit    T. ++385 52 215497 | F. ++385 52 211889 | E. info@activa-istra.com | HR-52100 Pula, Scalierova 1
    Copyright © 2001 - 2013, Activatravel Istra d.o.o.